טופס ביצוע פעילות ספורט ימי – חתימה דיגיטלית

כללים והוראות בטיחות  לפעילות סקי מים

 1. הכתוב בלשון זכר אך מתייחס גם ללשון נקבה.
 2. הפעילות– פעילות סקי מים לרבות וויקבורד , וייקסרף וכיוצב’ ו/או פעילות אבובים ו/או כל פעילות מסוג דומה הכרוכה בגלישה ו/או בגרירה מאחורי סירת מנוע .
 3. החברה – להלן ביחד ו/או לחוד – וויק אפ סקי סקול בע”מ ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מדריכיה ו/או הנוהגים בסירות מטעמה ו/או כל מי מטעמה אשר יהיה מעורב בפעילות .
 4. ידוע לי כי הכתוב מטה מתייחס הן למבצע ההזמנה לפעילות, והן לכל מי שמשתתף בפעילות מטעם ו/או ביחד עם מבצע ההזמנה .במידה ומבצע הפעילות הינו קטין אישור זה ייחשב כאישור שניתן על ידי הוריו.
 5. ידוע לי כי אישור הזמנתי והסכמת לפעילות כפופה למפורט במסמך זה .
 6. הנני מצהיר בזאת כי הנני בריא ולא סובל מבעיה רפואית כלשהי ו/או בעיה רפואית העשויה להחמיר כתוצאה מביצוע הפעילות .בכל מקרה של ספק עלי להודיע על כך מראש לחברה אשר תהיה רשאית למנוע את השתתפותי כתוצאה מכך.
 7. כמו כן הנני מצהיר ומאשר כי בזמן ביצוע הפעילות לא אהיה במצב של ערפול חושים מסיבה כלשהי.
 8. ידוע לי ואני מסכים לכך כי הפעילות הינה פעילות ספורטיבית אשר יכולה להיחשב כפעילות ספורט אתגרי ( אקסטרים) , וככזאת הינה כרוכה במאמץ גופני ניכר , ובסכנות ו/או סיכונים שונים הנובעים מאופי הפעילות .
 9. ידוע לי כי הסיכונים הינם מובנים באופי הפעילות, ולא ניתן להימנע מהם באופן מוחלט בין אם הביצוע היה בהתאם לכללים ובין אם לאוו.
 10. הנני מתחייב להישמע ולמלא באופן קפדני אחר כל הוראות החברה בקשר עם ביצוע הפעילות ( לפני הפעילות ו/או תוך כדי ביצועה ) ולקיים את כל כללי הבטחון והבטיחות  כפי שיימסרו לי באופן מוחלט.
 11. הנני מאשר כי ביצוע הפעילות נעשית לבקשתי ועל אחריותי המלאה והבלעדית , והנני מקבל על עצמי את כלל הסיכונים הכרוכים בפעילות ( בין ידועים ובין שאינם ידועים) לרבות פגיעה , אבדן או נזק שעשויים להתרחש במהלך הפעילות .
 12. הנני מאשר כי אני חושף את עצמי לסיכונים הכרוכים בפעילות בידיעה ובהסכמה ברורים, תוך שהנני ער  לאופי הפעילות , ומתוך בחירה חופשית שלי להשתתף בה.
 13. ידוע לי כי הנני רשאי לבקש להפסיק את ביצוע הפעילות בכל עת , ובכל מקרה של שינוי לעומת האמור במסמך זה אודיע על כך מיידית לחברה .
 14. הנני מכיר בזכות החברה למנוע ו/או להפסיק את השתתפותי בפעילות בכל עת ,ומכל סיבה שהיא , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה .
 15. לנוכח האמור הנני פוטר בזאת – בכפוף לכל דין- את החברה מכל אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אבדן , לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו במהלך ו/או במסגרת ביצוע הפעילות מכל סיבה שהיא , הנני מאשר כי החברה לא תישא בכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אבדן שייגרמו כאמור, והנני מוותר בזאת ויתור מוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך – למעט במקרה של זדון .
 16. ידוע לי כי החברה מסתמכת על אישורי זה והיא תהיה רשאית להציגו בכל הליך ו/או התדיינות שתהיה.
 
כללים והוראות בטיחות לאבוב ,בננה וקרייזי שארק
 1. הרכיבה על המתקן הינה ספורט שיש בו סיכון ומותרת רק באם הנך יודע לשחות.
 2. אין לנסות להפוך את המתקן ואסור לקפוץ מן המתקן למים בזמן ההפלגה.
 3. אם ברצונך לעצור את המתקן הרם את יד ימין .
 4. המתקן עלול להתהפך ואתה עלול להיזרק למים ולהיפגע על ידי רוכבים אחרים יש להישמע להוראות הבטיחות ולקרוא אותם בעיון בטרם היציאה לפעילות.
 5. בהתהפכות המתקן עלייך לעזוב את ידיות האחיזה וללפות את ראשך בידיך.
 6. עלייך ללבוש חגורת הצלה במידתך שהחלק האדום כלפי חוץ לפני העליה למתקן, ולהישאר חגור בחגורת ההצלה במשך כל הפעילות.
 7. יש להחזיק בידיות המתקן מלמעלה בלבד ולא מלמטה בכל מהלך הנסיעה ,
 8. חובה לשמור על כללי התנהגות נאותים במהלך הפעילות ולהישמע להוראות הבטיחות שניתנו עם רכישת הכרטיס כמו גם בעת היציאה לפעילות כאמור בסעיף 4 לעייל.
 9. אין ההנהלה אחראית לכל דברי ערך שמתלווים לרוכבים.
 
הצהרת  בריאות
הנני מצהיר ומאשר כי אין לי ולא ידוע לי על שום מגבלה בריאותית  המונעת ממני לעסוק בספורט ימי  ובספורט אתגרי בפרט , ( לרבות אך מבלי לגרוע בעיות במערכת השלד והשרירים , לרבות שבר פריקת כתף קדמית , פגיעה בגידים או ברצועות , כאבי גב , בעיות בחוליות  וכיוצב'.) הנני מאשר כי מצבי הבריאותי תקין  ומאפשר לי לבצע פעילות ספורט ימי אתגרי וזאת לאחר שהבנתי את הסיכונים הכרוכים בה. כצו כן הנני מאשר  כי אין לי ואינני סובל מבעיה בריאותית כלשהי  אשר יכולה לסכן אותי , או להיווצר, או להחריף  כתוצאה מביצוע פעילות הספורט ימי האתגרי  אותה הזמנתי ורכשתי.  
אי שימוש בסמים או  אלכוהול בזמן פעילות
ידוע לי כי חל איסור מוחלט  על שימוש באלכוהול או סמים  בזמן  פעילות  גלישה או פעילות בכל אחד מן המתקנים  לפי העניין, וללא יוצא מן הכלל.  
הצהרה בדבר סיכונים :
הנני מצהיר כי ידוע לי הסיכונים הכרוכים בספורט ימי אתגרי וכל פגיעה שתהיה לי הינה באחריותי בלבד. התחייבותי זו הינה בלתי חוזרת , ורק בשל כך הסכימה המפעילה כי הפעילות תבוצע על ידי .

תפריט נגישות

0
העגלה שלך
העגלה שלכם ריקהחזרה לחנות
ליצירת קשר מלאו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם האפשרי
פתח צ'אט עם נציג
1
זקוק לעזרה? 💬
שלום👋
אנחנו יכולים לעזור לך?